O projekcie

Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół nr2
im. Bartosza Głowackiego  w Tarnobrzegu
 na staże do Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „ZDOBYWAMY DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W HISZPANII”finansowanego ze środków programu ERASMUS+.

§1 Informacje o projekcie

1) Informacje ogólne

Czas realizacji projektu: 01.08.2019 -31.07.2021

W ramach projektu przewiduje się wyjazd trzech 16-osobowych grup uczniów na  trzytygodniowe staże zawodowe do Sevilli (1 grupa) i Malagi (2 grupy) w Hiszpanii (pobyt na miejscu – 19 dni, podróż – 2 dni, łącznie -21 dni).

Na staże wraz z uczniami wyjadą 2 opiekunowie, którzy będą wspierać uczestników podczas pobytu za granicą, monitorować bezpieczeństwo podczas podróży i czasu wolnego.
Ich celem będzie też monitorowanie i ewaluacja realizacji założonych celów mobilności.

Uczestnictwo w projekcie (kursy przygotowawcze, przejazd tam i z powrotem, pobyt, kieszonkowe) jest bezpłatne. Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

2)    cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście
ich szans na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy.

Cele szczegółowe w odniesieniu do poszczególnych zawodów określa program praktyk (stażu).

Cele szczegółowe w odniesieniu do wszystkich zawodów to: kształtowanie umiejętności interpersonalnych, komunikowanie się w języku obcym, poznanie i stosowanie zasad BHP, organizacji pracy i  zarządzania czasem na wyznaczonym stanowisku, umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku.

3)   Prawa i Obowiązki uczestnika Projektu

Każdy uczestnik ma prawo do:

 • informacji na temat projektu, które będą umieszczane na stronie internetowej szkoły,  poświęconej projektowi, będą przekazywanej przez wychowawców i przez członków zespołu projektowego: Urszulę Szczytyńską i Halinę Zbyrad;
 • nieodpłatnego udziału w projekcie;
 • otrzymania materiałów dydaktycznych do zajęć przygotowujących  do wyjazdu;
 • otrzymania certyfikatów, zgodnie z założeniami projektu;
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.

Uczestnik jest zobowiązany do:

 • uczestniczenia wzajęciach przygotowawczych do wyjazdu (potwierdzenie na liście obecności);
 • 100% frekwencji na praktyce zawodowej (stażu);
 • przestrzegania zasad bhp i punktualności;
 • uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach kulturowych;
 • uczestnictwa w merytorycznych spotkaniach z koordynatorami i opiekunami podczas pobytu w Hiszpanii;
 • uczestnictwa w kursie z języka hiszpańskiego, prowadzonego przez euroMind
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych; 
 • wypełnienia testów językowych na platformie OLS, Karty efektów mobilności i raportu końcowego oraz do aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu (np. przygotowania prezentacji multimedialnej z przebiegu stażu, brania udziału w wydarzeniach upowszechniających rezultaty projektu) 
 • przestrzegania podpisanych regulaminów. 

§2 Rekrutacja uczestników

1) Terminy

I tura
wyjazdów odbędzie się w lutym 2020 r.

II tura
wyjazdów odbędzie się w lipcu 2020 r.

III
tura wyjazdów odbędzie się w lutym 2021 r.

Rekrutacja
na I turę wyjazdów odbędzie się we wrześniu 2019.

Rekrutacja
na II turę wyjazdów odbędzie się w styczniu 2020.

Rekrutacja
na III turę wyjazdów odbędzie się w  czerwcu 2020.

Rozpoczęcie rekrutacji poprzedzi umieszczenie na stronie internetowej szkoły i specjalnej tablicy informacyjnej ogłoszenia rekrutacyjnego, które określi harmonogram rekrutacji, osoby kontaktowe, zakres niezbędnej dokumentacji, okres prowadzenia procedury rekrutacyjnej, zwięzłe określenie celów projektu, przewidywaną liczbę uczestnikówOgłoszenie zostanie upublicznione w sierpniu 2019 r. (min. 3 tygodnie przed terminem
rozpoczęcia rekrutacji wstępnej przez kandydatów I tury wyjazdowej).

Proces rekrutacji będzie składał się z dwóch etapów – rekrutacji wstępnej ipostępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja wstępna obejmie wypełnienie i złożenie w sekretariacie formularza rekrutacyjnego zawierającego:

– dane kandydata;

– określenie powodów udziału w projekcie;

– oświadczenie uczestnika dotyczące: zapoznania się z regulaminem stażu, znajomości praw i
obowiązków uczestnika, znajomości celów projektu, zgody na publikację wizerunku
i przetwarzanie danych osobowych;

– tabelę umożliwiającą wprowadzenie wartości i opisów odpowiadających kryteriom rekrutacyjnym;

– deklarację udziału w wybranej przez siebie formie upowszechniania rezultatów mobilności;

– opinię punktową wychowawcy nt. frekwencji, aktywności na rzecz klasy, sytuacji
rodzinnej i finansowej.

Formularz rekrutacyjny z załącznikami i informacje na temat terminu i miejscu jego złożenia, będzie zamieszczony na szkolnej stronie internetowej (na stronie głównej oraz w zakładce projektu).

Postępowanie rekrutacyjne
przeprowadzi powołana przez dyrektora szkoły4 osobowakomisja rekrutacyjna, w skład której wejdą: nauczyciel języka angielskiego, kierownik kształcenia praktycznego i zespół koordynatorów
(Urszula Szczytyńska i Halina Zbyrad).

Będzie ono polegało na analizie i ocenie złożonych przez kandydatów formularzy rekrutacyjnych i ich załączników oraz przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej.
 Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się 4 dni po terminie złożenia formularzy rekrutacyjnych.

2)   Kandydaci

Projekt został przygotowany dla uczniów wszystkich kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie, którzy nie uczestniczyli
w poprzednim szkolnym projekcie  Erasmus+.

Do rekrutacji w I turze mogą zgłosić się uczniowie uczęszczający do klas trzecich i czwartych w roku szkolnym 2019/2020.

Do rekrutacji w II turze mogą zgłosić się uczniowie uczęszczający do klas drugich i trzecich wszystkich kierunków w roku szkolnym 2019/2020.

Do rekrutacji w III turze mogą zgłosić się uczniowie uczęszczający do klas drugich i trzecich wszystkich kierunków w roku szkolnym 2019/2020.

3)  Zasady rekrutacji

Kandydaci do udziału w projekcie powinni:

 • zapoznać się dokładnie z regulaminem rekrutacji,
 • pobrać ze szkolnej strony internetowej formularz zgłoszeniowy,
 • zapoznać się szczegółowo z zawartymi w formularzu dokumentami i wypełnić je,
 • złożyć wypełniony formularz z załącznikami w sekretariacie szkoły do dnia określonego w ogłoszeniu rekrutacyjnym,
 •  przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej.
  Rozmowa będzie miała formę autoprezentacji kandydata i sprawdzenia jego komunikatywności/umiejętności w zakresie języka angielskiego,
 • rozmowa w języku angielskim będzie dotyczyła typowych sytuacji związanych z wyjazdem: rozmowa na lotnisku, w sklepie, w hotelu, prezentacja swojej osoby w miejscu pracy,
 • autoprezentacja powinna określać  powody uczestnictwa w projekcie, cele zawodowe i osobiste kandydata, prawdopodobne wykorzystanie zdobytych na stażu umiejętności w przyszłości.

Podczas procedury rekrutacyjnej, będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • ocena z zachowania – końcoworoczna dla kandydatów naboru I i III/semestralna dla II naboru –  oceniana następująco: wzorowe – 3 pkt., bardzo dobre – 2 pkt., dobre 1 pkt.;
 • średniaoc en z przedmiotów zawodowych – końcoworoczna dla kandydatów naboru I i III/semestralna dla II naboru –  oceniana następująco: powyżej 4,0 – 3 pkt, 3,5-3,9 – 2 pkt, 3,0-3,4 – 1 pkt.;
 • ocena z języka angielskiego końcoworoczna dla kandydatów naboru I i III/semestralna dla II naboru –  oceniana następująco: bdb – 4 pkt. db – 3 pkt. dst – 2 pkt, dop. – 1pkt.;
 • deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, artykułów, prowadzenie warsztatów dla uczniów, inne własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu (0-3 pkt.);
 • aktywny udział w życiu szkoły (organizowanie uroczystości szkolnych, praca w samorządzie szkolnym, wolontariacie, kołach zainteresowań (0-3 pkt.);
 • rozmowa w języku angielskim (0-4 pkt.)
 • ocenafre kwencji, aktywności na rzecz klasy, sytuacji rodzinnej i finansowej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-4 pkt.)
 • analiza i ocena predyspozycji do wyjazdu ustalona podczas autoprezentacji kandydata(0-2pkt.).

W przypadku równej liczby pnktów, zostaną porównane liczby punktów przyznane w poszczególnych kryteriach merytorycznej oceny. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową łączną liczbę punktów, jako pierwsi na liście zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów.
Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

 1. ocena z zachowania
 2. ocena wychowawcy
 3. aktywny udział w życiu szkoły
 4. rozmowa w języku angielskim
 5. ocena z j. angielskiego
 6. średnia ocen z przedmiotów zawodowych
 7. autoprezentacja
 8. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie

Podczas procesu rekrutacji powstanie 16 osobowa lista uczniów wyjeżdżających na staż i 5 osobowa lista
rezerwowa. Listy zostaną upublicznione po upływie 2 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie tworzona zgodnie z ustalonymi parytetami, tj. procentowy udział w projekcie uczniów z poszczególnych kierunków, będzie zbliżony, do liczby uczniów kształcących się na danym kierunku.

Jeśli do rekrutacji nie zgłosi się odpowiednia liczba uczniów z danego kierunku, bądź kandydaci z
tego kierunku nie będą rokować realizacji celów projektu, na staż zostaną zakwalifikowani uczniowie z innych kierunków kształcenia. 

Uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do komisji odwoławczej, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. W skład komisji odwoławczej wejdą dyrektor szkoły i nauczyciel języka angielskiego (spoza komisji rekrutacyjnej).

W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spośród klas wyznaczonych do wyjazdu, będzie przeprowadzona na tych samych zasadach dodatkowa rekrutacja.

§3 Rezygnacja lub wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie

1)  Rezygnacja

 

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, w przypadku gdy:

 • rezygnacja została złożona na piśmie do dyrektora ZSP nr 2 w Tarnobrzegu  w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu  rekrutacji, bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisanaprzez rodzica);
 • rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie,
  podpisana przez rodzica.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji, uczestnik zwraca koszty związane z jego dotychczasowym uczestnictwem (materiały pomocnicze, bilety  ) .

2)  Wykluczenie Uczestnika

Uczestnik wyjazdu, który nie stosuje się do zasad zawartych w regulaminie stażu i określonych w indywidualnej umowie uczestnictwa, podpisanej z Zespołem Szkół nr 2 w Tarnobrzegu (reprezentowanym przez dyrektora),
zarówno na etapie przygotowania, jak i przebiegu stażu –  może być wykluczony z udziału
w projekcie. Ponosi wówczas wszystkie koszty określone w §3. pkt 1

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, skreślenia go z listy lubw ykluczenia  – zastępuje go uczestnik zlisty r ezerwowej wg kolejności miejsc na liście.

 §4 Postanowienia końcowe

Ogólny
nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieregulowanych w niniejszym projekcie należy do kompetencji Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu oraz do szkolnego zespołu projektowego.